Opintomatkoja koskevat periaatteet

 

YHDISTYKSEN OPINTOMATKOILLA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET

 

Nämä periaatteet on hyväksytty Urheiluoikeuden yhdistyksen hallituksessa syyskuussa 2013. Periaatteiden soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaisee yhdistyksen hallitus.

 

1. Oikeus osallistua yhdistyksen opintomatkoille

Yhdistyksen opintomatkat on tarkoitettu pääasiallisesti yhdistyksen jäsenille. Muita henkilöitä, kuten perheenjäseniä, jäsenyyttä hakeneita tai opiskelijoita voidaan hallituksen erillisellä päätöksellä hyväksyä mukaan, mutta vain siinä tapauksessa, että matkan osanottajakiintiössä on tilaa. Muille kuin jäsenille ei anneta matkatukea yhdistyksen varoista.

 

2. Osanottajien valintajärjestys

Opintomatkoille voi ilmoittautua noin viikon mittaisen ilmoittautumisajan puitteissa. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin paikkoja, noudatetaan osanottajien valinnassa seuraavia periaatteita:

  • Yhdistyksen hallituksen jäsenillä sekä matkajärjestelyihin aktiivisesti osallistuneilla henkilöillä on etuoikeus päästä mukaan matkalle.
  • Muiden ilmoittautuneiden kesken etusija on sellaisilla jäsenillä, jotka eivät ole osallistuneet edelliselle opintomatkalle.
  • Samalla etusijalla olevien kesken matkalle pääsijät arvotaan.

Osanottajien vahvistamisen jälkeen osanottajilla on muutama päivä aikaa maksaa matkan ennakkomaksu yhdistyksen tilille. Mikäli joku osanottajista ei maksa ennakkomaksua annetussa määräajassa, hän menettää paikkansa varasijalla olevalle.

Lopullisen päätöksen matkalle pääsevistä henkilöistä tekee riitatilanteessa yhdistyksen hallitus näiden sääntöjen mukaisesti.

Osanottajan vaihtumisesta mahdollisesti aiheutuvat lisäkulut katetaan ensisijaisesti osanottonsa peruuttaneen henkilön maksamasta ennakkomaksusta. Jos tämä ei riitä kattamaan lisäkuluja, jonotuslistalta mukaan tulevan on katettava lisäkulujen erotus päästäkseen mukaan matkalle.

 

3. Omien matkajärjestelyjen käyttäminen

Matkalle saa osallistua myös omin matkajärjestelyin, kunhan osanottaja hoitaa erityisjärjestelynsä itse. Lisäksi yhdistyksen matkatuki rajataan lähtökohtaisesti vain yhteisillä järjestelyillä matkustaville, ellei hallitus tapauskohtaisesti toisin päätä.

Ennakkotapaus 15.8.2018: Jäsen sai täyden matkatuen, vaikka jätti paluulennon käyttämättä hyväksyttävästä syystä.

 

4. Maksujen suorittaminen

Ilmoittautuminen on sitova vasta ennakkomaksun näkyessä yhdistyksen pankkitilillä.

Osanottajalle, joka ei ole maksanut loppumaksua ennen lennon lähtöä, ei luovuteta lentolippua.

Jokainen osanottaja maksaa omista erityisjärjestelyistään tai laiminlyönneistään aiheutuvat lisäkustannukset itse. Aiempien matkojen rästien maksaminen on edellytys uudelle matkalle ilmoittautumiselle.

Matkan hinnan ilmoittamisen jälkeen osanottajilta tai matkansa peruuttaneilta ei peritä sellaisia erillismaksuja (esim. otteluliput), joita hinnan ilmoittamisen yhteydessä ei ole erikseen kerrottu, vaikka ilmoittautumisajan jälkeen sellaisia tulisi ilmi.

Yhdistys voi tarvittaessa käyttää matkoihin perustuvien saatavien perinnässä myös oikeudellista perintää, jos saatavan suuruus on merkittävä. Oikeudellisiin perintätoimiin ryhtyminen edellyttää aina hallituksen päätöstä.

 

5. Peruutukset

Maksettuja ennakko- tai loppumaksuja ei peruutustilanteessa palauteta osanottajalle muuta kuin siinä tilanteessa, että lentoyhtiöltä tai hotellilta saadaan vastaava palautus. Hallitus voi myöntää tästä pääperiaatteesta tapauskohtaisia poikkeuksia ainoastaan painavasta syystä. 

Ennakkotapaus 23.8.2022: Osanottajan sairastumista ennen matkaa ei pidetty sääntöjen 5 kohdassa tarkoitettuna painavana syynä palauttaa osanottajan maksama maksu, koska osanottajilla on mahdollisuus varautua tällaiseen riskiin ottamalla henkilökohtainen matkavakuutus.

 

6. Huonejako

Mikäli 2 hengen huoneisiin ilmoittautuu pariton määrä osanottajia, kultakin näin ilmoittautuneelta peritään maksu 2 hh:n mukaisena, vaikka yksi osanottajista saisikin parittomuuden vuoksi 1 hengen huoneen. Matkanjohtaja valitsee 1 hh:n saavan osanottajan. Huoneiden hintaero jää tällöin yhdistyksen tappioksi.

 

7. Käyttäytyminen matkan aikana

Matkalle osallistuvien on lähtökohtaisesti osallistuttava matkan yhteiseen ohjelmaan. Matkanjohtaja voi tapauskohtaisesti myöntää poikkeuksia tästä pääperiaatteesta. Mikäli matkan jälkeen havaitaan, että joku osanottajista on laiminlyönyt osallistua vähintään puoleen matkan viralliseen ohjelmaan kuuluvista tilaisuuksista, yhdistyksellä on oikeus jälkikäteen periä kyseiseltä henkilöltä yhdistyksen matkatukea vastaava lisämaksu. Hallitus päättää matkatuen takaisinperinnästä kussakin tapauksessa erikseen.

Opintomatkojen ohjelmaan pyritään sisällyttämään yksi kaikille osanottajille yhteinen illallinen. Mikäli illallinen on mainittu ennen matkalle ilmoittautumista julkaistussa virallisessa matkaohjelmassa, jokainen matkalle osallistuva on velvollinen maksamaan yhdistykselle myös osuutensa illallisen kustannuksista, vaikka ei osallistuisikaan illalliselle.