Säännöt

URHEILUOIKEUDEN YHDISTYS – IDROTTSRÄTTSLIGA FÖRENINGEN RY

 

SÄÄNNÖT

 

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Urheiluoikeuden yhdistys – Idrottsrättsliga föreningen r.y.

 

2 §

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

3 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia urheilun hyväksi urheiluun eri oikeudenaloilla liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä sekä urheilujuridiikasta kiinnostuneiden yhdyssiteenä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä suhteita kotimaisiin ja kansainvälisiin urheilun järjestöihin ja organisaatioihin oikeudellisissa kysymyksissä, edistämällä alan tutkimus- ja julkaisutoimintaa, jakamalla urheilujuridiikkaa koskevaa informaatiota, vaikuttamalla urheilujuridiikkaa koskevaan lainsäädäntöön ja alan sisäisiin määräyksiin sekä järjestämällä symposiumeja ja koulutustilaisuuksia.

 

4 §

Yhdistyksen jäseniksi hallitus voi hyväksyä urheilujuridiikkaan perehtyneitä, yhdistyksen tarkoitusperistä kiinnostuneita yksityisiä henkilöitä.

Jäsenille voidaan määrätä yhdistyksen vuosikokouksessa vuotuinen jäsenmaksu. Vuosikokouksessa voidaan päättää myös uusilta jäseniltä perittävästä liittymismaksusta.

 

5 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi muuta jäsentä. Hallitusta valittaessa on mahdollisuuksien mukaan kiinnitettävä huomiota eri oikeudenaloja ja erilaista urheilujärjestötietoutta koskevan asiantuntemuksen edustetuksi tulemiseen.

 

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

 

7 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Kutsu yhdistyksen kokouksiin lähetetään jokaiselle yhdistyksen jäsenelle kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokousta.

 

8 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen järjestäytyminen
  2. Hallituksen kertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen esitteleminen
  3. Päättäminen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  4. Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen
  5. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valitseminen
  6. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valitseminen
  7. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

9 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen kertomus on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa riittävän ajoissa ennen vuosikokousta lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle yhdistyksen tileistä ja hallinnosta.

 

10 §

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.