Oikeusavustajajärjestelmän säännöt

URHEILIJOIDEN OIKEUSAVUSTAJAJÄRJESTELMÄN SÄÄNNÖT

 

1 Tarkoitus

Urheilijoiden oikeusavustajajärjestelmän tarkoitus on mahdollistaa dopingrikkomuksista epäillyille urheilijoille ja muille yksityishenkilöille kohtuullisin kustannuksin riittävän oikeudellisen asiantuntemuksen omaavan avustajan käyttäminen doping-asian käsittelyssä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n (”SUEK”) antidopingasioiden valvontalautakunnassa Euroopan neuvoston suosituksen (T-DO/Rec (2017) 01) edellyttämällä tavalla.

 

2 Soveltamisala

Näitä sääntöjä sovelletaan antidopingasioiden valvontalautakunnassa jo vireillä olevien, epäiltyä dopingrikkomusta koskevien asioiden käsittelyssä. Dopingrikkomuksia ovat kaikki Suomen antidopingsäännöstön 2 §:ssä dopingrikkomuksiksi määritellyt teot.

Sääntöjä voidaan soveltaa jo ennen dopingrikkomusta koskevan asian vireille tuloa valvontalautakunnassa, mikäli urheilija tai muu avustajaan oikeutettu henkilö on saanut SUEKilta epäiltyä dopingrikkomusta koskevan selvityspyynnön, ja on mahdollista, että asia tulee päätymään valvontalautakunnan käsiteltäväksi (esimerkiksi positiivinen A-näyte dopingtestissä).

Sääntöjä ei sovelleta dopingrikkomuksia koskevien asioiden käsittelyyn lajiliitoissa, urheilun oikeusturvalautakunnassa tai muussa muutoksenhakuelimessä.

Sääntöjä sovelletaan oikeudellisen avustajan saamiseksi dopingrikkomuksesta epäillyille urheilijalle tai muulle yksityishenkilöille. Myös dopingrikkomuksesta epäillyt valmentajat tai muut urheilijan tukihenkilöt voivat saada itselleen oikeusavustajan näiden sääntöjen mukaisesti.

Sääntöjä sovelletaan vain oikeusavustajan saamiseen ja oikeusavustajalle maksettavaan palkkioon. Näiden sääntöjen nojalla ei voida myöntää erillistä korvausta asian hoitamisen edellyttämistä kuluista.

 

3 Oikeusavustajaksi ilmoittautuminen

Näiden sääntöjen mukaiseksi oikeusavustajaksi voi ilmoittautua jokainen kohdan 4 mukaiset pätevyysvaatimukset täyttävä henkilö, joka haluaa toimia näissä säännöissä tarkoitettuna oikeusavustajana.

Ilmoittautuminen on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava Urheiluoikeuden yhdistyksen hallitukselle. Ilmoittautumisessa on ilmoitettava ne tiedot, joiden nojalla ilmoittautuja katsoo täyttävänsä kohdan 4 mukaiset pätevyysvaatimukset.

 

4 Oikeusavustajan pätevyysvaatimukset

Näiden sääntöjen mukaiseksi oikeusavustajaksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, joka on suorittanut ylemmän oikeustieteellisen loppututkinnon joko Suomessa tai muussa Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ETA:n jäsenvaltiossa.

 

5 Oikeusavustajaksi hyväksyminen oikeusavustajien luetteloon

Urheiluoikeuden yhdistyksen hallitus käsittelee kaikki ilmoittautumiset oikeusavustajan tehtävään ja päättää ilmoittautumisen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Päätöksestä on ilmoitettava hakijalle. Mikäli ilmoittautumista ei hyväksytä, päätöksessä on ilmoitettava myös perustelut ilmoittautumisen hylkäämiselle.

Mikäli ilmoittautuminen hyväksytään, ilmoittautujan nimi, asuinpaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero merkitään Urheiluoikeuden yhdistyksen ylläpitämään luetteloon oikeusavustajista.

 

6 Tietojen luovuttaminen oikeusavustajien luettelosta

Luettelo oikeusavustajista ei ole julkinen. Urheiluoikeuden yhdistys luovuttaa pyynnöstä luetteloon merkittyjen oikeusavustajien tietoja urheilijoille ja muille yksityishenkilöille, joita epäillään dopingrikkomuksesta ja jotka ovat oikeutettuja näiden sääntöjen mukaiseen oikeusavustajaan.

Oikeusavustajien luetteloon ilmoittautuva henkilö antaa samalla suostumuksensa omien edellä kohdassa 5 mainittujen henkilötietojensa luovuttamiseen avustajaa tarvitseville henkilöille.

 

7 Urheilijan omavastuu

Näiden sääntöjen nojalla valitun oikeusavustajan käyttäminen edellyttää oikeusavustajaa käyttävän henkilön maksavan palvelusta omavastuuosuuden, joka on 100 euroa toimeksiantoa kohden.

Urheiluoikeuden yhdistys luovuttaa oikeusavustajaa tarvitseville henkilöille tietoja oikeusavustajien luettelosta, kun henkilö on suorittanut omavastuuosuuden yhdistyksen tilille.

Mikäli omavastuun yhdistykselle maksanut henkilö myöhemmin luopuu aikomuksestaan saada itselleen näiden sääntöjen mukainen oikeusavustaja ennen avustajan toimeksiannon alkamista, maksettu omavastuu palautetaan henkilölle.

 

8 Oikeus valita oikeusavustaja ja vuorotteluperiaate

Yksityishenkilöllä, jolla on oikeus näissä säännöissä tarkoitettuun oikeusavustajaan, on oikeus valita itselleen oikeusavustaja niiden oikeusavustajien joukosta, jotka on merkitty kohdassa 5 tarkoitettuun oikeusavustajien luetteloon.

Oikeusavustajien keskinäisen vuorottelun turvaamiseksi oikeusavustajien luetteloon merkitty avustaja saa ottaa hoidettavakseen enintään kolme näiden sääntöjen mukaista toimeksiantoa yhden kalenterivuoden aikana. Avustajan toimeksiantoihin ei lasketa mukaan sellaisia toimeksiantoja, joissa dopingrikkomuksesta epäilty henkilö ottaa suoraan yhteyttä kyseiseen oikeusavustajaan käyttämättä hyväkseen näiden sääntöjen tarjoamaa mahdollisuutta oikeusavustajan saamiseen.

Oikeusavustajan saamiseen oikeutetun henkilön ilmoitettua tarpeestaan saada itselleen oikeusavustaja, Urheiluoikeuden yhdistys luovuttaa henkilölle kaikkien oikeusavustajien luettelossa olevien avustajien tiedot lukuun ottamatta sellaisia avustajia, joilla edellä mainittu kolmen vuosittaisen toimeksiannon kiintiö on tullut täyteen siihen ajankohtaan mennessä, kun oikeusavustajan saamiseen oikeutettu henkilö ottaa yhteyttä Urheiluoikeuden yhdistykseen oikeusavustajan saamiseksi.

Toimeksiannon vastaanottaneen avustajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava yhdistykselle, kun avustaja on hyväksynyt toimeksiannon hoidettavakseen.

Mikäli oikeusavustajan itselleen näiden sääntöjen mukaisesti saanut henkilö haluaa vaihtaa oikeusavustajaa sen jälkeen, kun valittu avustaja on aloittanut toimeksiantoon liittyvien toimenpiteiden suorittamisen, henkilölle ei enää voida myöntää uutta oikeusavustajaa näiden sääntöjen perusteella.

 

9 Avustajan oikeus kieltäytyä toimeksiannosta

Oikeusavustajaluetteloon merkityllä avustajalla on oikeus kieltäytyä tarjotusta toimeksiannosta, jos hän on esteellinen ottamaan toimeksiantoa vastaan, jos hänen ajankäyttönsä ei mahdollista toimeksiannon vastaanottamista tai jos hänellä on kieltäytymiselleen muu perusteltu syy.

Avustaja, joka on kieltäytynyt tai kieltäytyy ottamasta hoidettavakseen näiden sääntöjen mukaista toimeksiantoa, ei saa ottaa samaa toimeksiantoa antidopingasioiden valvontalautakunnassa hoidettavakseen muulla perusteella.

 

10 Oikeusavustajan toimeksiannon laajuus

Oikeusavustajan tehtävän jossakin yksittäisessä asiassa hyväksynyt oikeusavustaja on näiden sääntöjen kohdan 11 mukaista palkkiota vastaan velvollinen suorittamaan päämiehensä edustajana ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen päämiehen edun puolustamiseksi dopingrikkomuksen käsittelyssä siihen saakka, kunnes antidopingasioiden valvontalautakunnan päätös kyseisessä asiassa on annettu. Oikeusavustaja ei kuitenkaan ole velvollinen suorittamaan sellaisia toimenpiteitä, joista aiheutuisi kolmansille tahoille maksettavia kuluja, ellei päämies suostu erikseen korvaamaan tällaisia kuluja avustajalle.

Avustajan tehtävä päättyy, kun hän on välittänyt valvontalautakunnan päätöksen päämiehelleen ja tarvittaessa selostanut päätöksen sisällön ja merkityksen päämiehelle. Avustaja saa jatkaa urheilijan tai muun henkilön avustamista muissa toimielimissä näiden sääntöjen soveltamisalan ulkopuolella.

 

11 Oikeusavustajan palkkio

Oikeusavustajalle maksetaan toimeksiannon suorittamisesta 600 euron suuruinen palkkio. Palkkion suuruus ei ole riippuvainen avustajan tehtävän kulloinkin edellyttämien toimenpiteiden määrästä tai laajuudesta.

Urheiluoikeuden yhdistys maksaa palkkion laskua tai muuta pyyntöä vastaan oikeusavustajan osoittamalle pankkitilille kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun valvontalautakunnan päätös on annettu ja avustajan tehtävän suorittaminen on päättynyt.

Mikäli palkkion saajana on arvonlisäverovelvollinen yhteisö, palkkio sisältää myös mahdollisen arvonlisäveron osuuden. Mikäli palkkion saajana on yksityishenkilö, palkkiosta pidätetään lakimääräinen ennakonpidätys.

 

12 Kielto ottaa palkkiota suoraan päämieheltä

Näiden sääntöjen mukaan valittu oikeusavustaja ei saa ottaa päämieheltään mitään palkkiota tai kulukorvausta kohdan 11 mukaisen palkkion sekä kohdassa 10 tarkoitettujen kolmansille tahoille maksettavien kulukorvausten lisäksi näiden sääntöjen mukaisen avustajan tehtävän alaan kuuluvien toimenpiteiden suorittamisesta.

 

13 Oikeusavustajan poistaminen avustajaluettelosta

Oikeusavustajien luetteloon hyväksytty oikeusavustaja voi milloin tahansa pyytää Urheiluoikeuden yhdistyksen hallitukselta tietojensa poistamista luettelosta. Hänen on tällöin kuitenkin suoritettava loppuun ne mahdolliset toimeksiannot, jotka hän on näiden sääntöjen nojalla ottanut hoitaakseen, elleivät avustaja ja hänen päämiehensä erikseen toisin sovi.

Urheiluoikeuden yhdistyksen hallitus voi päättää poistaa oikeusavustajien luettelosta henkilön, joka on rikkonut näitä sääntöjä tai lakimiesten eettisiä periaatteita näiden sääntöjen mukaisia tehtäviä hoitaessaan, tai joka on muutoin havaittu kykenemättömäksi tai sopimattomaksi oikeusavustajan tehtävään. Ennen poistamispäätöstä kyseiselle henkilölle on varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.

 

14 Sääntöjen tulkinta ja muuttaminen

Urheiluoikeuden yhdistyksen hallitus päättää mahdollisissa tulkintatilanteissa siitä, miten näitä sääntöjä on yksittäistapauksessa tulkittava.

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa Urheiluoikeuden yhdistyksen hallituksen päätöksellä.