Heikki Halila

 

HEIKKI HALILA

professori, Helsingin Yliopisto

 

PÄÄKIRJOITUS

 

 

Urheiluoikeuden yhdistyksen julkaisun “Urheilu ja oikeus” vuoden 2003 numeron ilmestyessä tarjoutuu tilaisuus pääkirjoitukselle varatulla paikalla luoda katsaus kuluneen vuoden ajankohtaisiin urheiluoikeuden tapahtumiin. Niiden vyöry on jatkunut vahvana sitten lehden edellisen numeron ilmestymisen.

  

1.WADA:n antidopingkoodi

 

Maailmanlaajuisesti merkittävin urheiluoikeuden tapahtuma on ollut WADA:n antidopingkoodin (WADC) hyväksyminen Kööpenhaminassa. Lopullinen koodi on olennaisesti parempi kuin ensimmäinen luonnos, joka oli laajahkolla lausuntokierroksella myös Suomessa. WADC:n hyväksyminen ja siihen sitoutuminen edellyttää kansainvälisten lajiliittojen kansallisten antidopingsäännösten muuttamista. Tämä ei ole helppo tehtävä. Niinpä Suomessakin joudutaan arvioimaan mm. sitä, miten ADT:n määräykset voidaan laatia niin, etteivät ne ole ristiriidassa perusoikeuksien kanssa. Tarkoituksena on, että uusitut säännöt tulevat voimaan vuoden 2004 alusta.

Kirjoitukseni dopingista liittyy WADC:iin ja Suomen antidopingsäännöstön uudistamiseen. Artikkeli on osaltaan noussut niiden keskustelujen myötä, joita olen käynyt erityisesti Risto Riitesuon, Lauri Tarastin ja Juha Viertolan kanssa uudistustyöstä ja tulkintaongelmista.

  

2.Urheilun oikeusturvalautakunta

 

Urheilu ja oikeus -lehden vuoden 2002 numerossa käytiin keskustelua urheilun oikeusturvalautakunnan tilasta ja tulevaisuudesta. Se jatkuu tässä numerossa. Sitä ovat olleet omiaan ryydittämään Urheiluoikeuden yhdistyksen asiaa koskeva keskustelutilaisuus 13.2.2003 ja yhdistyksen aloite lautakunnan sääntöjen uudistamiseksi. Sääntöjen uudistaminen onkin pantuvireille SLU:ssa. Tähän on osaltaan antanut aiheen myös  antidopingsäännöstön uudistaminen.

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen uudistamisen konkreettinen valmistelutyö käynnistyi kesäkuussa 2003 järjestetyssä neuvonpidossa, jossa olivat saapuvilla keskeiset asiantuntija- ja sidosryhmätahot. Näyttää siltä, että uudet säännöt voidaan hyväksyä SLU:ssa tämän vuoden marraskuussa samalla, kun nimetään uusi lautakunta seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

Oikeusturvalautakunnan ratkaisuista voidaan tässä poimia esiin muutama. Ratkaisut 2/2002 ja 3/2002 koskivat pesäpallon sopupelijupakkaa. Superpesiksen seurat olivat päättäneet asettaa boikottiin ne pelaajat, jotka eivät ollet palauttaneet heiltä vaadittuja veikkausvoittoja. Kaksi pelaaja valitti lautakuntaan boikotista, jonka he katsoivat merkitsevän kilpailukieltoa. Lautakunta katsoi äänin 4–1, ettei sillä ollut toimivaltaa tutkia valitusta, koska kyse ei ollut lajiliiton päätöksestä eikä sen sääntöjenvastaisuudesta.

Ratkaisu 2/2003 koski Timo Tompurin ja Ville Tiisanojan dopingtapausta. Sen johdosta voidaan viitata tässä lehdessä olevaan Ari Saarnilehdon kirjoitukseen. Lautakunnan ratkaisu 7/2003 koski sitä, oliko lautakunnalla toimivaltaa tutkia yhdistyksen kokousmenettelyä koskevaa asiaa. Lautakunta tutki tämän valituksen.

  

3.Tuomioistuinratkaisuja

 

Viimeaikaisista lainkäyttöratkaisuista voidaan viitata Olli Rausteen tähän lehteen laatimaan katsaukseen.

KKO:n ratkaisun 2002:38 osalta voidaan alle-viivata sitä, että hevonen (Super-Somolli) liputettiin turvaamistoimista huolimatta ulos radalta, kun se ei ollut täyttänyt osallistumiselle Hippoksen säännöissä asetettuja vaatimuksia. Hevosen omistaja katsoi, että osanottosopimus individuaalisopimuksena ei sisältänyt viittausta Hippoksen sääntöihin ja että ne eivät näin koskeneet tätä tapausta. KKO lausui käsityksensäturvaamistoimista; tässä tapauksessa niitä ei katsottu voitavan antaa hevosen päästämiseksi radalle osallistumaan kilpailuun totalisaattorin ulkopuolella. Vakiosopimusta koskeva osa ei tullut prejudikaattiosassa esiin.

Pesäpallon sopupelijupakasta on Helsingin hovioikeus antanut ratkaisunsa tammikuussa 2003. Erityisen kiintoisaa on siinä vedonlyöntipetoksen tunnusmerkistön täyttyminen vihjetiedon käyttämisessä. Urheiluveikkaukseen littyy runsaasti oikeudellisia ongelmia, joista tässä jutussa ratkottiin muutamia. Niistä on valmistunut erinomainen OTK-tutkielma, joka julkaistaneen ennen pitkää painettuna.

Korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisun (T 132/2002) Suomen Salibandyliiton valtionavun määrää koskevasta valituksesta. KHO katsoi, että OPM tehnyt päätöksensä sille kuuluvan toimivallan rajoissa ja sen nojalla. Asetelma on yleisesti kiintoisa tuloskriteereiden, luottamuksensuojan ja harkintavallan väärinkäyttöä koskevien oppien valossa.

  

4.Valmentajien työsuhdetyöryhmän mietintö

 

SLU:n valmentajien työsuhdetyöryhmän mietintö valmistui 29.10.2002. Työryhmässä olivat edustettuina keskeiset asiantuntija- ja sidosryhmätahot; puheenjohtajana toimi Helsingin yliopiston urheiluoikeuden professori. Mietinnön keskeiseen sisältöön kuuluvat valmentajien työoikeudellinen asema ja kurinpito.

Valmentajien sopimusasemaa tarkasteltiin mietinnössä erikseen sen mukaan, onko kyseessä työsuhteessa oleva valmentaja, ammatinharjoittajana toimiva valmentaja vai harrastevalmentaja. Kurinpidon osalta kiinnitettiin huomiota toimintakiellon sisältöön ja suositettiin lajiliittoja sitoutumaan siihen, että erotuomarin lahjominen, sopupeli ja alaikäisen seksuaalinen hyväksikäyttö aiheuttaisivat koko organisoidun urheilun kentässä kahden vuoden toimintakiellon. Mietintöön sisältyy sopimusmalleja.

  

5.Arvokilpailujen järjestämistä koskevat sopimukset

 

Julkisuudessa on kiinnitetty huomiota siihen, että erityisesti olympiakisojen kilpailujärjestäjille tarjotut ehdot ovat varsin kovia. Vakiosopimusoikeuden kannalta ne eivät kestä kriittistä tarkastelua. Oma oikeudellinen kysymyksensä on julkisen lupauksen velvoittavuus niin kilpailupaikkojen rakentamisessa kuin vakuuden asettamisessa kilpailujen rahoituksessa. Tällaisista asioista joudutaan harvoin riidanratkaisutilanteeseen.

  

6.Urheiluoikeuden opetus ja tutkimus

 

Urheiluoikeuden opetus on saanut vakiintuneet muotonsa. Asiantuntijaluentosarjat pidetään syyslukukausina Helsingissä ja Turussa. Näitä luentoja voivat tulla seuraamaan myös yliopiston ulkopuoliset henkilöt, niin kuin yliopistojen luentoja yleensäkin. Rovaniemellä luento-opetusta annetaan keskitetysti maaliskuun lopulla Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan järjestämän urheiluoikeuspäivän yhteydessä. Tässä lehdessä julkaistavat Huhtamäen, Linnnakankaan ja Saarnilehdon artikkelit perustuvat tuossa tilaisuudessa pidettyihin esitelmiin. Niin ikään maaliskuussa järjestetään vuosittain Urheiluoikeuden päivä SLU:n tiloissa. Sen järjestäjinä ovat Helsingin yliopisto, SLU ja Urheiluoikeuden yhdistys.

Kussakin kolmessa tiedekunnassa voi suorittaa syventäviä opintoja urheiluoikeudessa joko projektiryhmässä tai sen ulkopuolella. Tutkielmia on julkaistu OPM:n sarjassa. Urheiluoikeudessa on jo joukko jatko-opiskelijoita. Heitä varten käynnistyi Helsingin tiedekunnassa tutkijaseminaari, johon voivat osallistua myös muut kuin jatko-opiskelijak-si kirjoittantuneet asianharrastajat. Yksi jatko-opiskelijoista on Esa Schön, jolta julkaistaan artikkeli tässä samalla tavoin kuin viimevuotisessakin lehden numerossa tehtiin.

Urheiluoikeuden kiintoisia ulottuvuuksia on ollut kilpailuoikeuden vaikutus urheilutoimintaan. Uudempaan aaltoon kuuluu perusoikeuksien vaikutus urheiluun. Tämä ilmentää oikeudellistumisen yhtä juonnetta – perusoikeudellistumista. Kumpikin kehityspiirre osoittaa, miten moderni oikeus näkyy urheilun ja oikeuden kohtaamisessa.

  

7.Päätoimittajavaihdos

 

Tämän lehden päätoimittajana on ollut vuodesta 1998 eli julkaisun perustamisesta alkaen oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Mika Palmgren. Hänen vastuullaan on ollut lehden ilmestyminen viitenä ensimmäisenä vuonna. Kuluvana vuonna Mika Palmgren on työtehtäviensä lisääntymisen vuoksi luopunut päätoimittajan tehtävistä, ja yllekirjoittanut on valittu hänen tilalleen.

Mika Palmgrenin ansiot lehden päätoimittajana ovat olleet merkittävät. Hän on luonut lehteä varten perinteen, josta on  hyvä jatkaa eteenpäin. Kiitän Mikaa lehden hyväksi tehdystä työstä sekä kaikkia tähän numeroon kirjoittaneita. Toivon julkaisun tälläkin kertaa tavoittavan urheilun oikeuskysymyksistä kiinnostuneet lukijansa.